شعر فارسی

چاک

يك چاك كه چكاچاك در چنبره‌ي بزنگاه‌ها، سرخ كرده است سحرگاهان را تا شامگاهان از قابيل تا آدولف هيتلر كه براي معشوقه‌اش گل رز نقاشي مي كرد. چك چك مي كند شير پوسيده‌ي تاريخ بس كه صرفه جويي مي كنيم در مصرف شعور در بسته بندي‌هاي تاريخ مصرف گذشته حالا بيا گشاد كنيم فضاي حياتي […]