فلسفه

انسان، زبان، مهاجرت

انسان، زبان، مهاجرت

انسان چیزی جز قوه ی ناطقه نیست، باور نمی کنید مهاجرت کنید زبان عامل ارتباط است درست تر ابزار ارتباطی است. وقتی منِ من در هزارتوهایش داری می فلسفد و می خواهد فلسفیدنش را در هر سطحی از ارضای غرایز تا تفسیر رابطه ها را به اشتراک بگذارد از این رابط یا کانکتور بهره می […]

چیزی به نام زندگی

چیزی به نام زندگی

آرام بودم متهم به ترسو شدم کم حرف بودم متهم به بی زبان شدم با مردم مهربان بودم متهم به محافظه کاری شدم عصبانی نشدم متهم به بی غیرتی شدم مودب بودم متهم به ریا کار شدم به حقوق زنان احترام گذاشتم متهم به هیزی شدم با کودکان هم زبان شدن متهم به بچه شدم با بزرگان به زبان بزرگی سخن گفتم متهم به سر و کله زدن با پیرها شدم […]

زبان، اندیشه و آینده

زبان، اندیشه و آینده

       زبان عامل ارتباط است درست تر ابزار ارتباطی است. وقتی منِ من در هزارتوهایش دارد، می فلسفد و می خواهد فلسفیدنش را در هر سطحی از ارضای غرایز تا تفسیر رابطه ها را به اشتراک بگذارد از این رابط یا کانکتور بهره می برد برای این که منِ من تو نیز شریکش […]

آیا کاغذ فراموش شدنی است؟

آیا کاغذ فراموش شدنی است؟

به ذهنت فشار می آوری. تمام خلاقیتت را از طریق کلمات به صور گوناگون وارد محیط مجازی می‌کنی. شعر می‌گویی. داستان می‌نویسی. مقاله‌ای٬ خاطره‌ای٬ نوشته ای، کشف فرمولی، حل مساله‌ای و … . از خودت راضی هستی. خالی شده‌ای. حسی عمیق مثل حس زایش . حس مادر بعد از فراغت. به فرزندت نگاه می‌کنی. جز […]